צריך עיון > בין הסדרים > ברית הארץ וברית המילה

ברית הארץ וברית המילה

ברית בין הבתרים מגלה שהבטחת הארץ אינה מותנה בהתנהגות אברהם. זאת לעומת הברית על הקשר בין הקב"ה לאברהם, ברית המילה.

פרשת לך לך תשפ"ב

בפרשתנו שתי בריתות שנכרתו עם אברהם, ברית בין הבתרים וברית מילה. ברית בן הבתרים היא הברית על נתינת הארץ: "ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת וגו'". ברית זו היא חד צדדית וללא תנאים: ה' מבטיח לתת לאברהם את ארץ כנען, ואינו מתנה זאת בהתנהגות אברהם. אות הברית היא "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה" אך אברהם אינו נדרש מצדו לדבר. בהתאמה, הבטחת הברית תתקיים רק לאחר דור רביעי "כי לא שלם עון האמרי עד הנה" – לא מחמת מעשי אברהם ובניו, אלא משום "עוון האמורי". בכך מזכירה ברית בין הבתרים את זו שכרת ה' עם נח על המבול, שגם הייתה ברית חד צדדית, הבטחה שהקב"ה לא ישחית את הארץ, ללא תלות במעשי האדם.

הברית השניה שמוזכרת בפרשה, ברית המילה, היא ברית שנושאה הוא אחר: היות ה' אלהיו של אברהם: "להיות לך לא-להים". ברית זו, לעומת ברית הארץ, כן דורשת הדדיות. "ואתנה בריתי ביני ובינך" – זו כבר ברית "ביני ובינך". לברית הזו כבר יש תנאים: "ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם". בניגוד לברית הראשונה, שהיא בשם הוויה, ברית זו היא "להיות לך לא-להים".

הברית הראשונה מציגה את המקום של אברהם אבינו בסדר הכללי של הבריאה. היא הודעה כללית של הקב"ה על המקום של אברהם במשפחת האומות – מקומו הוא ארץ ישראל. אולם, הברית השניה, ברית המילה, מייצגת את הבחינה שבה הקב"ה, א-להי כל הארץ, מתגלה בתור "א-להי אברהם". ברית זו מבטאת את הקשר המיוחד של אברהם עם הקב"ה, היא ברית "ביני ובניך", ועל כן, היא מותנה בהתנהגות של אברהם, בשמירת הברית מצדו.

כדי שה' יהיה לאברהם ולזרעו לא-להים צריך שהם יקבלו אותו עליהם כאלוקיהם. המילה מציינת שישראל רואים את עצמם כני ברית, כלומר, שהם מקבלים עליהם את ה' בתור א-להים. בהתאמה, מי שאינו נימול מסלק עצמו מהברית. כשם שהמילה היא "אות ברית", כך העדרה הוא אות על הסילוק מהברית. ומכאן חשיבותה.

לאור האמור נראה כי את הברית הבסיסית של נתינת הארץ לאברהם לא ניתן להפר. לעומת זאת, את הברית שמכוננת קשר מיוחד בין אברהם לקב"ה כן ניתן להפר. הקב"ה יכול להסתיר פניו מישראל, אם הם לא ינהגו כשורה, אך הארץ המובטחת תמיד תישאר מובטחת להם.

בהמשך התורה אנו מוצאים כי ישיבת ישראל על הארץ מותנה בקיום ברית סיני והברית הנכרתת אתם לפני הכניסה לארץ. בריתות אלו מתנות בפירוש את ישיבת הארץ בשמירת התורה. אולם כאן, בברית אברהם, אנו למדים שגם אם יסולקו ישראל מארצם בעקבות ביטול הברית של סיני, אין בכך ביטול של ברית הארץ. הארץ לעולם תישאר הארץ המובטחת לבני אברהם. וכך אכן דורשים חז"ל את הפסוק "ושממו עליה אויבכם", שגם כאשר ישראל גולים מארצם בעקבות הפרת הברית, הארץ נשארת מיועדת עבורם. ייעוד זה הוא הגילוי של ברית בין הבתרים.

" אתה הוא ה' הא-להים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם. ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה"

Photo by Shai Pal on Unsplash

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל