צריך עיון > בין הסדרים > בשביל מה צריך "עדות"?

בשביל מה צריך "עדות"?

לוחות העדות הם החוזה שהקב"ה חתם עם ישראל על הברית ביניהם. אך לשם מה הקב"ה זקוק לחוזה חתום?

פרשת תרומה תשפ"ב

הארון הנמצא במשכן מכונה בתורה: "ארון העדות": "והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות". הסיבה לכך היא העדות המאוכסנת בתוכו: "ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך". עדות זו היא לוחות הברית, כמו שנאמר: "ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלקים". ועל שם עדות זו נקרא המשכן כולו: "משכן העדות". המשכן, שהוא בית ה', הינו למעשה משכנה של העדות, הלוחות שניתנו למשה בסיני. הביטוי לנוכחותו של הקב"ה במשכן, לשכינה השרויה בבית ה', הם לוחות האבן, העדות.

מהי אותה עדות המופיעה בלוחות? על מה מעידים הלוחות?

המקרא מלמד כי על הלוחות נכתבו עשרת הדברים: "ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים". עשרת הדברים הללו מכונים "ברית". ואכן, במקום אחר בתורה, בספר דברים, מכונים לוחות אלה "לוחות הברית": "בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת ה' עמכם". ובהתאמה, הארון מכונה בספר יהושע ושופטים "ארון הברית".

הלוחות הן אפוא עדות על הברית בין ה' לישראל, ועשרת הדברים הם התוכן שעליו נכרתה הברית, החוזה שישראל חתמו עם הקב"ה.

נראה מתוך הדברים שה"עדות" היא המסמך הממשי, החוזה הרשמי של ההסכם בין הצדדים, שאותו שומרים למשמרת בארון. הם כתובים "באצבע אלהים" – הקב"ה חתום על החוזה. ונשאלת השאלה, בשביל מה היה צורך בעדות כזו? האם הקב"ה זקוק לעורכי דין וחותמת רשמית? האם הקב"ה לא היה יכול לכרות ברית עם ישראל בלי הבירוקרטיה המשפטית המעצבנת? יתרה מזו, אם בסיס המחויבות שלנו לברית הם עשרת הסעיפים הכתובים על הלוחות, מה עם כל שאר התורה? האם איננו מחויבים בה כיוון שלא קיבלנו מסמך חתום?

בפרשת יתרו, הזכרנו כי מעמד הר סיני היה נחוץ על מנת שישראל ישמעו את דבר ה' מכלי ראשון, ולא על ידי שליח. הדברים שנכתבו על הלוחות, הם העדות לשמיעה ישירה זו. הם חוקקים באבן את הדברים שישראל שמעו בעצמם.

הבסיס של קיום ישראל כעם הוא השמיעה הבלתי אמצעית של דבר ה'. זהו הבסיס לברית שהם כרתו עם ה'. ה"עדות" לכך נחוצה בדיוק כמו כל עדות. היא אובייקט ממשי שמעיד על כך שיש מקור ראשוני, בלתי אמצעי, לסדר הנוהג. העדות חוקקת בתוך האבן, המציאות החומרית המוגבלת, את המאורע חסר הגבול. "ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל"

כל הציוויים הנוספים של התורה מתבססים ונובעים מתוך לוחות עדות אלו. הסמכות של הדברים שנאמרו למשה בהמשך, נשענת על העדות המונחת בארון. העדות שאלו הם דברי ה' על פי הנאמר בלוחות אלו.

"ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל"

נמצא כי שני פנים אלו, "לוחות העדות" ו"לוחות הברית", משלימים זה את זה. "העדות" מעידה שאלו הם דברי ה' ממש, ולא דברי שליח. "הברית" מציינת את היותם בסיס לחיבור שבין ישראל לה', ברית שבה שמו של ה' נקרא על עם ישראל, ועם ישראל התחייב לשמור את הדרך הראויה לעם שנקרא על שמו של ה'.

"ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם לבניהם. למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם. וישימו בא' כסלם ולא ישכחו מעללי א' ומצותיו ינצרו".

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל