צריך עיון > בין הסדרים > המשכן: שירות לקב"ה או שירות לישראל?

המשכן: שירות לקב"ה או שירות לישראל?

בניית המשכן אינה פעולה של ישראל על מנת לפאר את ה' אלא טובה שהקב"ה משפיע לישראל, כשהוא מקדש אותם באמצעות השראת שכינתו בתוכם.

פרשת כי תשא תשפ"ב

"ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם".

התורה מצווה את ישראל לשבות מבניית המשכן בשבת "כי אות היא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם". ויש לשאול על כך, אם כל העניין של שבת הוא להיות אות לכך שהקב"ה מקדש את ישראל, הרי שהיה מקום להורות דווקא היתר בבניית המשכן. כל עניינו של המשכן הוא "ועשו לי מקדש", ועל כן לעוסקים במלאכת המשכן אין לכאורה צורך באות של שבת. הם שקועים כל כולם במלאכת הקודש, המעידה על כך שהקב"ה מקדש את ישראל. ואכן, כאשר עמד המקדש על מכונו, הותר לעשות בשבת כל מלאכה שנדרשה לצורך עבודת הקודש. מדוע אפוא נאסרה מלאכה בבניינו?

דומה כי הוראה זו, לשבות מבנית המשכן בשבת, מלמדת עיקרון חשוב מאד ביחס שבין האדם ובין המשכן. גישה רווחת רואה בעבודה הדתית בכלל ובעבודת המשכן בפרט שירות שהאדם מעניק לקב"ה. לפי גישה זו, תכלית האדם היא לשרת את האל, ובניית המשכן היא פעולה בשירות האל – האדם עובד את אלהים בכך שהוא בונה בית לשמו.

אולם, דרכה של התורה אינו כך. התורה אינה רואה את המשכן כשירות לאל, אלא בדיוק להפך. המשכן הוא שירות לאדם. על ידיו, שכינת ה' יכולה לשכון בתוך בני ישראל: "ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים. וידעו כי אני ה' אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני ה' אלהיהם".

ה' הוציא את בני ישראל ממצרים לשכון בתוכם ולא כדי שהם יעבדו בשירותו. המשכן, לפיכך, אינו בית שאנו בונים לפאר בו את האל, וכפי שנאמר בישעיהו: "כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי". הבית אינו עבורו אלא עבורנו, כדי שהוא יוכל לשכון בתוכנו, בתוך בני ישראל.

לפיכך, גם כאשר האדם עסוק בבנית המשכן, עליו לזכור למען מה ומי הוא בונה אותו.  עליו לזכור כי "אני ה' מקדשכם" – ה' בא לקדש את ישראל, להוציא אותם מבית עבדים, ולא האדם הוא זה שמקדש את ה'. בניין הבית אינו קידוש שם שמים, אלא אמצעי לקדש בו את ישראל.

לפיכך, דווקא בבניית המשכן על האדם לזכור את האות של השבת, המזכירה לו לנהוג בקדושה, כבן-חורין שאינו פועל מתוך הרגל ומתוך כפייה ומרוצה, אלא מתוך רצון המתחדש כל שבוע מחדש.

"אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר".

תגובה אחת על “המשכן: שירות לקב"ה או שירות לישראל?

  • מיוחד
    הסתכלות מזוית ראיה מאוד ספציפית…..

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל