צריך עיון > בין הסדרים > הכהנים: משרתי ה' או שופטים?

הכהנים: משרתי ה' או שופטים?

"ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי"

מפרשתנו משמע שהכהנים הם משרתי המקדש , כלומר הם "כח אדם" המפעיל את המקדש. כשם שיש צורך במבנה ובכלים, כך יש צורך גם בכהנים המשרתים את המקדש, המפעילים אותו.

אמנם במקורות אחרים, בספר דברים למשל, מופיעה תמונה קצת אחרת לכאורה: "ובאת אל הכהנים הלווים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט"; "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה’ לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם"; "ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה’ א’ לשרתו ולברך בשם ה’ ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע"

ממקורות אלו משמע שתפקיד הכהנים הוא לשפוט את ישראל וללמדם תורה. לאור זאת, הכהנים הם בעיקרו של דבר שופטים, כאשר במסגרת תפקידם הם גם ניגשים לעבוד עבודה בבית המקדש. אולם, עבודת המקדש אינה הופכת אותם ל"כלי שרת" של הבית. אולי להפך: תפקידם החברתי כנושאי דבר ה' לעם מפקיד בידם גם את הזכות לעבוד בבית ה'.

אולם נראה שההפך הוא הנכון, התפקיד העיקרי של הכהנים הוא השירות במקדש, ומתוך כך הם הופכים לשופטים. התיאור המהותי של תפקיד הכהנים ניתן בפרשתנו, ותפקיד השופט המוזכר בפרשת דברים הוא פועל יוצא מכך.

ניתן ללמוד על מעמד המשפט בישראל. דרישת המשפט היא דרישת ה': "וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב. ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים".

המשפט בישראל היא דרישת ה'. דבר המשפט היא דבר ה'. המשפט אינו תחום חילוני של שמירת הסדר הציבורי, המובדל מהעבודה הדתית, אלא הוא עצמו דרישת ה'. לפיכך, אלו שמופקדים על דבר המשפט הם משרתי ה'. התפקיד של הכהונה המתואר בפרשתנו, הוא זה שהופך את הכהנים לנושאי דבר ה', כלומר דבר המשפט. במידה זו, הכוהנים מתאימים יותר לתפקיד השופטים מאשר הנביאים. על אף שהנביא מוסר את דבר ה', הוא אינו מזוהה באופן מובהק עם עבודת ה', כמו הכהנים, שתפקידם מייעד אותם לשירות גבוה. מבחינה זו, הנביא מיצג פחות את ה' מאשר כוהניו.

העיסוק של הכהנים במשפט נושא מסר שהכוהנים אמורים לייצג את ה' לא רק כמשרתיו המפעילים את ביתו, אלא גם, ובעיקר, כנושאי דברו.

"וידעתם כי שלחתי אליכם את המצוה הזאת להיות בריתי את לוי אמר ה' צ': בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא: תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון: כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צ' הוא"

 

Photo By Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel, CC BY 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.5>, via Wikimedia Commons

כתוב תגובה:

נא להזין תוכן בתגובה
חובה למלא שם
נא למלא כתובת אימייל